Informatief


Alle rechten voorbehouden © Gerda Petersen 2011 tot heden.

Contact
Links
Visie
Home


Professionele achtergrond

Gerda is lid van de beroepsorganisatie NVPA (Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) website: www.nvpa.org .

Als NVPA-therapeut houdt zij zich aan de  klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.
Voor de procedure van een klacht kunt u informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje "Voor cliënten”.

Uit dien hoofde is zij tevens lid van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Website: www.scag.nl .
Deze stichting draagt zorg voor de klachten- en geschillenregeling zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) sinds
1 januari 2017.

Het NVPA is als Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ.
(Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
Via het RBCZ-register is zij onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Werkwijze

Gerda werkt op basis van een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst wordt getekend door haar en de cliënt. De cliënt heeft alle vrijheid de begeleiding te aanvaarden. Gerda is voor de begeleiding beroepshalve verantwoordelijk.

Doorverwijzing

Artsen, huisartsen, psychosomatische fysiotherapeuten of psychiaters die behoefte hebben aan de inzet van Gerda kunnen met haar contact opnemen per telefoon en hun cliënt naar haar doorverwijzen. De doorverwijzing betekent dat alle verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de cliënt bij
Gerda ligt op basis van de te ondertekenen behandelovereenkomst.
De cliënt neemt zelf de beslissing.

Kosten

Gerda's tarief is op aanvraag beschikbaar en wordt met u besproken.
Zij werkt volgens een uurtarief.
's Avonds en in het weekend is er een apart tarief.
De kosten worden door de verzekeringsmaatschappij naar rato gedekt afhankelijk van de verzekeringspolis van de cliënt.KvK Veluwe en Twente
nr. 37070088

Lid
NVPA

RBCZSCAG

AGB-
Persoonlijk: 94012864
Praktijk: 94060027

AVG Privacy verklaring:
Klik op link hieronder
Privacy verklaring: